در این پست به بررسی نتایج واکسن روسی کرونا که به تازگی در نشریه Lancet به چاپ رسیده است خواهیم پرداخت.

تجربه موفق استراتژی Prime-Boost immunization در مورد ویروس هپاتیت B و ویروس ابولا محققین روسی را بر آن داشت تا این استراتژی موفق را در مورد ویروس کرونا تکرار کنند. استراتژی prime-boost immunization در حقیقت یک رژیم ایمنی زایی است که در آن از یک ایمونوژن یکسان جهت آغاز ایمنی زایی و سپس تقویت آن استفاده می شود و یا با یک آنتی ژن ایمنی زایی آغاز شده و با آنتی ژن دیگری تقویت می شود. واکسن روسی کرونا با استفاده از دو وکتور آدنوویروسی نوترکیب (rAd26 و rAd5) حامل ژن های گلیکوپروتئین سطحی ویروس (Spike) (rAd26-S و rAd5-S)  طراحی و در دو فرمولاسیون مختلف (فریز شده و لیوفیلیزه شده) ساخته شده است. محققین روسی با آگاهی از ایجاد پاسخ ایمنی نسبت به وکتور های آدنوویروسی برای به حداقل رساندن اثرات منفی ناشی از پاسخ های ایمنی در روش Prime-Boost immunization از دو نوع وکتور مختلف آدنوویروسی جهت طراحی واکسن بهره بردند.

 واکسن های rAd26-S و rAd5-S در کارآزمایی بالینی غیر تصادفی بر روی 76 داوطلب جوان غیر بیمار در دو فاز مختلف بررسی گردید. در فاز اول هر کدام از واکسن های ذکر شده بصورت جداگانه به 9 نفر از داوطلبین تزریق شده و سلامت (Safety) و ایمنی زایی هر کدام از واکسن ها تا 28 روز پس تزریق مورد ارزیابی قرار گرفت. فاز دوم کار آزمایی بر روی 20 نفر از داوطلبین و حداقل پس از گذشت 5 روز از فاز اول با تزریق یک دوز تقویتی از واکسن rAd26-S در روز صفر آغاز گردید و سپس با  یک دوز تقویتی از rAd5-S در روز 21 ادامه یافت. در این فاز نیز همانند فاز اول سلامت و ایمنی زایی واکسن ها در هر دو شکل فریز شده و لیوفیلیزه مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج این کار آزمایی نشان داد که در طی فاز یک (تزریق rAd26-S یا rAd5-S بصورت جداگانه) هر دو مطالعه (بررسی اثر بخشی فرمولاسیون فریز شده و فرمولاسیون لیوفیلیز شده) آنتی بادی IgG اختصاصی برعلیه دامین متصل شده به رسپتور (RBD) گلیکوپروتئین Spike پس از گذشت 14 روز از واکسیناسیون به ترتیب در 9/88 و 2/84 درصد داوطلبین واکسینه شده با rAd26-S و rAd5-S قابل تشخیص می باشد. این درحالی است که با آغاز روز 21 ام از واکسیناسیون این تعداد به 100 درصد افراد واکسینه افزایش می یابد. در فاز دوم واکسیناسیون (تزریق rAd26-S در روز صفر بهمراه rAd5-S در روز 21)  نیز آنتی بادی IgG اختصاصی RBD در 85 درصد از داوطلبین در روز 14 مشاهده گردید که این میزان نیز به 100 درصد افراد در روز 21 افزایش یافت. همچنین حضور آنتی بادی های خنثی کننده نیز از در 100 درصد افراد واکسینه شده در فاز دوم مشاهده گردید. بمنظور مقایسه مصونیت پس از واکسیناسیون با مصونیت طبیعی پس از ابتلا به ویروس کرونا پاسخ آنتی بادی افراد واکسینه شده در روز 28 و 42 با افراد بهبود یافته از بیماری از مقایسه گردید. نتایج این مقایسه نشان داد که گرچه تفاوت معنا داری در تیتر آنتی بادی های خنثی کننده وجود ندارد اما بگور کلی تیتر پاسخ های همورال در افراد واکسینه به طرز چشمگیری نسبت به افرادی که به صورت طبیعی پس از ابتلا به کرونا مصون شده اند بیشتر است.

بررسی پاسخ های ایمنی سلولی نیز حاکی از شکل گیری سلول های T-Helper و T-Killer اختصاصی آنتی ژن بهمراه افزایش تولید اینترفرون گاما از سلول های تک هسته ای خونه محیطی در تمامی داوطلبین بود. همچنین لنفوسیت های استخراج شده از داوطلبین پاسخ سلولی قابل ملاحظه ای نسبت به گلیکوپروتئین ویروس علی الخصوص در روز 28 واکسیناسیون از خود نشان دادند.

لازم به ذکر است که در این مطالعه هیچ یک از داوطلبین بواسطه عوارض شدید واکسیناسیون از مطالعه کنار گذاشته نشدند. عمده عوارض جانبی این واکسن به ترتیب بروز درد در محل تزریق واکسن (عضله دلتوئید)، تب، سردرد، ضعف و درد عضلانی و مفاصل گزارش گردید. بطورکلی نتایج حاصل از این کار آزمایی بالینی نشان داد که واکسن روسی تهیه شده بر اساس وکتور های نوترکیب آدنوویروس بی خطر بوده و قابلیت بالایی در القای پاسخ های ایمنی سلولی و همورال از خود نشان می دهد.

منبع:

Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia.