کیت های تخلیص DNA

کیت های تخلیص DNA به ژن عمدتا بر پایه فناوری ستونی و مگنتی طراحی شده اند. الگوی طراحی و ساخت این کیت ها منحصرا در اختیار هسته فناور به ژن بوده و از پتنت و یا الگوی کیت های شرکت های تجاری دیگر استفاده نشده است.

  • کیت های تخلیص DNA برای نمونه های خون، بافی کوت، سلول های دهانی، بافت، ژل آگارز، محصول PCR (نمونه ها را در زیر مشاهده کنید.)
  • DNA تخلیص شده با خلوص و کیفیت بالا و عدم آلودگی به پروتئین و کربوهیدرات، مناسب برای آنالیز های پایین دستی حساس از جمله PCR، qPCR، ژنوتیپ، تعیین توالی و …
  • قابل ارائه در فرم های ستونی و مگنتی
  • کیت های تخلیص DNA به ژن صرفا برای مصارف تحقیقاتی کاربرد دارند
کیت رسوبی

کیت تخلیص رسوبی