Imidazole-HCl Buffer

این بافر در مواردی همچون ایمونوهیستوشیمی مضاعف، تعیین فعالیت اکتوپین دهیدروژناز (ODH) در Mytilus galloprovincialis، بررسی ویژگیهای اسکلت سلولی در حین لقاح آزمایشگاهی پس از تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی (ICSI)  در انسان و به عنوان یک معرف در سنتز پروب برای مانیتورینگ به عنوان گزارشگر بیان ژن ویروس هرپس سیمپلکس تیپ ۱ تیمیدین کیناز (HSV1-tk)  در جوندگان کاربرد دارد.