PCR MASTER MIXES Behgene

مستر میکس‌های PCR به ژن بر حسب نوع آنزیم پلیمراز مورد استفاده و قابلیت آن‌ها در تکثیر ژنوم  با طول متفاوت در چهار نوع متفاوت ارائه می‌شوند. هر کدام از این مستر میکس‌ها با برنامه PCR پیشنهادی همراه می‌باشند که کاربری را برای مصرف‌کننده راحت و با اطمینان می سازد.

 • Volume (ml)
 • 1.5
 • 1.5
 • 1.5
 • 1.5
 • Amplification targets
 • 100-2500bp
 • 100-4000bp
 • 100-6000bp
 • Up to 10000bp
 • Type
 • Beh-taq PCR Master Mix(2X)
 • Beh-one PCR Master Mix(2X)
 • Beh-plus PCR Master Mix(2X)
 • Complex PCR Master Mix(2X)