سنتز نانوذرات

 • شیمیایی:

  • فلزی
  • مگنت
  • کیتوزان
  • مزوپور
  • metal organic f
 • بیولوژیکی:

  • فلزی
  • مگنت
  • مزوپور سیلیکا
 • مولکولی:

  • فلزی
  • مگنت
  • مزوپور سیلیکا

با توجه به بهرمند بودن شرکت بیوتکنولوژی به ژن از یک تیم متخصص در زمینه نانوفناوری، این شرکت آمادگی و توانایی خود را در زمینه تولید انواع نانوذرات فلزی با ویژگی‌های مدنظر مصر‌ف‌کننده به پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی و کاربردی در زمینه تولید نانوذرات فلزی اعلام می‌دارد. هسته نانوفناوری به ژن قادر به سنتز نانوذرات فلزی در سه زمینه سنتز شیمیایی روتین، سنتز سبز (تولید نانوذرات با عصاره‌ها و پسماندهای زیستی) و همچنین سنتز مولکولی نانوذرات(استفاده از مواد مولکولی و خالص برای سنتز نانوذرات) می‌باشد.