BehPrep Gel&PCR Purification Kit

کیت استخراج ستونی BehPrep Gel&PCR Purification جهت بازیابی آسان و مؤثر قطعات DNA از واکنش ­های آنزیمی نظیر PCR، و همچنین ژل آگارز ساخته شده با بافر TBE یا TAE بعد از تکنیک الکتروفورز طراحی شده است. این روش قادر به جداسازی بیش از %90 قطعات DNA در مدت زمان کوتاه می­ باشد. در این روش نوکلئیک اسید در غلظت نمکی و pH بهینه به غشای سیلیکایی ستون متصل شده و سایر ناخالصی­ ها در طی یک مرحله شستشوی مؤثر از غشا سیلیکایی عبور می­ کنند. در مرحله آخر نوکلئیک اسید استخراج شده در نتیجه شستشو به­ وسیله بافر EB از غشای سیلیکایی جدا می­ شود. روند بازیابی نوکلئیک اسید در این کیت قادر به حذف کامل رنگ های مورد استفاده در ژل الکتروفورز نیز می­ باشد. این محصول تحت استاندارد ISO13485 تولید شده است و جهت کاربردهای مولکولی مانند PCR، qPCR، RFLP و آماده­ سازی نمونه برای تکنیک توالی یابی مناسب می­ باشد.

  • پروتکل اجرایی آسان
  • تکمیل فرآیند بازیابی 10 واکنش در 15 دقیقه
  • بازده بالا در بازیابی قطعات DNA
  • حذف کامل آلودگی­ ها و مهارکننده­ ها