BehPrep Genomic DNA Extraction Kit

کیت استخراج ستونی BehPrep Genomic DNA جهت استخراج DNA ژنومیک با خلوص بالا از خون و مایعات بدن، بافی کوت و سلول­های دهانی طراحی شده است. در این روش نوکلئیک اسید در غلظت نمکی و pH مشخص به غشای سیلیکایی ستون متصل شده و آلودگی­ های نمکی و پروتئینی در طی دو مرحله شستشوی مؤثر از غشای سیلیکایی ستون عبور می ­کنند. بافرهای شستشوی بکار رفته در این کیت جهت تسریع فرآیند نیاز به افزودن اتانول نخواهند داشت .در مرحله آخر نوکلئیک اسید استخراج شده در نتیجه شستشو به­ وسیله بافر EB از غشای سیلیکایی جدا می­ شود. این محصول تحت استاندارد ISO13485 تولید شده است و DNA ژنومیک استخراج شده جهت استفاده در کاربرد­های مولکولی مانند PCR، qPCR، RFLP، کلونینگ و آماده ­سازی نمونه برای تکنیک توالی­ یابی مناسب می­ باشد.

  • پروتکل اجرایی آسان
  • مراحل کمتر در فرآیند استخراج
  • بازده بالا در استخراج DNA ژنومیک
  • حذف کامل آلودگی­ ها و مهارکننده ها
  • دارای بافرهای شستشوی آماده مصرف (بدون نیاز به افزودن اتانول)