Characterization

 • آنالیز:

  • TEM
  • SEM
  • EDX
  • UV Visible
  • XRD
  • FTIR
  • VSM
  • NMR
 • تفسیر آنالیز:

تفسیر انالیز های نانومواد :

در این بخش از خدمات شرکت بیوتکنولوژی به ژن با بهرمندی از پزوهشگران فعال در زمینه نانوفناوری آمادگی خود را برای تفسیر آنالیز های نانوذرات سنتز شده مراکزتحقیقاتی و دانشجویان دانشگاه های سرار کشور اعلام می دارد. از جمله آنالیز های پذیرفته شده برای تفسیر در این مرکز در زیر آورده شده است:

 •  تفسیر مورفولوژی نانوذرات سنتز شده با استفاده از تصاویر میکروسکوپی TEM و SEM و همچنین آنالیز DLS
 • تفسیر  نمودار های TGA  و  DTG برای تعیین مقاومت حرارتی نقطه به نقطه نانوذرات سنتز شده
 • تفسیر نمودار VSM نانوذرات مغناطیسی سنتز شده و تعیین نوع مغناطیس نانومواد
 • تفسیر نمودار XRD با استفاده از نرم افزار های به روز دنیا و تعیین ساختار کریستالی نانوذره مورد نظر
 • تفسیر نمودار FTIR و بررسی همخوانی نمودار مورد نظر با مواد شرکت کننده در واکنش سنتز نانوذرات و تعیین گروه های عاملی موجود  بر سطح نانوذرات