MAGBEH PLASMID EXTRACTION KIT

کیت مغناطیسی استخراج پلاسمید برای تهیه سریع DNA پلاسمید از محیط کشت باکتری طراحی شده است. نانوذرات مغناطیسی DNA پلاسمید را تحت غلظت نمکی مناسب جذب کرده و DNA پلاسمید را تحت شرایط نمکی و قلیایی پایین  آزاد می‌کنند. با استفاده از فناوری نانوذرات مغناطیسی و به کمک یک رک مغناطیسی ، می توان حداکثر ۲۵ میکروگرم DNA پلاسمید با کپی بالا را از ۱ تا ۵ میلی لیتر از محیط کشت E. coli در کمتر از ۴۰ دقیقه بازیابی کرد. پلاسمید استخراج شده عاری از سایر مؤلفه ها از جمله  DNA ژنومی و RNA  می باشند، با تمام آنزیم‌های محدودکننده مورد آزمایش قابل هضم هستند و همچنین برای  PCR و NGS نیز مناسب می‌باشند.