فرم پشتیبانی و ثبت شکایت محصولات

عنوان شرکت یا مرکز خود را وارد نمایید.
لات نامبر درج شده روی لیبل بسته بندی محصول وارد نمایید.
نقد یا شکایت از محصول فوق را با جزییات کامل وارد نمایید.
برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید. تا 3 فایل را می‌توانید آپلود کنید.
درصورت نیاز فایل تصویری خود را بارگذاری نمایید.