BehPrep Fungal DNA Extraction Kit

890,000 تومان

کیت استخراج BehPrep Fungal DNA جهت استخراج DNA از سویه های مختلف قارچ ها و باکتری های گرم مثبت و گرم منفی به روش ستونی بهینه سازی شده است.